Maastoliikennelain mukainen lupa

Tammelan ympäristölautakunta on kokouksessaan 28.10.2020 § 121 myöntänyt Istira Oy:lle Janne Siikoselle maastoliikennelain 30 § mukaisen luvan, joka koskee jäärata-ajojen järjestämistä Hykkilän kylässä, tilan 834-404-1-107 Jussila yksityisellä peltoalueella. Lupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana vuosittain 1.12.- 15.4. väliselle ajalle. Yleensä ajetaan lauantaisin, mutta myös arkipäivisin ja sunnuntaisin voidaan ajaa. Yhteensä ajoja saa järjestää korkeintaan 3 päivänä viikossa. Ajoja järjestetään klo 9-18 välisenä aikana. Pimeänä vuodenaikana päivittäinen ajoaika on yleensä klo 10.00 -15.00 ja poikkeuksellisesti voidaan ajaa klo 15 jälkeen.

Kuulutus päätöksestä on nähtävänä 4.11.2020 – 11.12.2020 Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan internetsivuilla www.forssa.fi ja www.tammela.fi. ja päätös reittikarttoineen www.forssa.fi > asuminen ja ympäristö > ympäristönsuojelu > nähtävillä olevat asiakirjat.

Muutoksenhaku: Maastoliikennelaki 31 § (19.12.2019/1429) tämän lain 30 §:ssä tarkoitettuun kunnan viranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Päätösviranomaisen yhteystiedot:
Tammelan ympäristölautakunta
osoite: Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
sähköposti: [email protected]
puhelinvaihde: 03 41201

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg puh: 03 4141 5267

Forssassa 4.11.2020

Forssan kaupunki, seudullinen ympäristönsuojelu